نفهمی فرهنگی عمدی است یا سهوی؟

بازدیدها: 1 سیدسعید سیدزاده تهیه کننده سینما در خصوص استراتژی «رشد تولید» در سینما گفت: رشد تولید در سینما به معنای توجه به کمیت گرایی نیست